Menu Sluiten

Vrienden van

Op negentwintig juni tweeduizend twintig is bij notaris Smeets te Goirle de ‘Stichting Vrienden van het Euregio Jeugdorkest’ opgericht. Niet uit luxe, maar uit noodzaak omdat landelijke ontwikkelingen erop wijzen dat de financiële continuïteit van orkesten als het Euregio Jeugdorkest (EJO) zwaar onder druk komen te staan. Het bestuur van de Stichting Vrienden van…, bestaande uit mevrouw Mr. Marlene van der Linden (voorzitter), de heer Drs. Guus Smits (penningmeester) en de heer Ir. Noud Derks (secretaris) wil zich inzetten om het bestaan van het EJO voor de lange termijn financieel te waarborgen.

De stichting heeft ten doel het stimuleren van belangstelling voor de activiteiten van het Euregio Jeugdorkest (EJO) met name, maar niet uitsluitend om getalenteerde jonge muzikanten de kans te geven om in orkestverband te (leren) musiceren, om belangstelling te bevorderen voor grote klassieke orkestliteratuur, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bijeenbrengen van sponsorgelden, financiële middelen, opzetten van projecten teneinde het Euregio Jeugdorkest financiële ondersteuning te bieden.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt derhalve niet het maken van winst.

ANBI-status

De Stichting heeft een ANBI-status (Algemeen nut beogende instellingen) in aanvraag. Na goedkeuring hiervan geldt voor donateurs van culturele ANBI’s in veel gevallen een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd.

Over het Euregio Jeugdorkest

Het Euregio Jeugdorkest (EJO) is een broedplaats voor jong, muzikaal (top)talent en een ‘cultuurnetwerk’ in een grensoverschrijdende samenwerking. Het orkest is opgericht in 1985 en bestaat uit bijna 100 gepassioneerde jongeren tussen 12 en 24 jaar afkomstig uit overwegend Zuid-Nederland en Vlaanderen. Het overgrote deel zijn scholieren met bijzondere muzikale talenten die dromen van een toekomst als musicus. Het andere deel zijn conservatoriumstudenten die orkest- en podiumervaring op willen doen. Er bestaat in de regio geen orkest van het formaat als het EJO.

Visie

Naast hedendaagse muziekstromingen is klassieke muziek nog steeds van onschatbare waarde. Het is van groot belang dat de orkestcultuur wordt behouden en dat de legitimiteit van klassieke muziek door de jeugd wordt bevestigd. Want ook klassieke muziek is van deze tijd en verdient in al haar puurheid, zonder elitaire franje, nog steeds een podium binnen en buiten de concertzalen. Er ligt een belangrijke opgave bij de jeugd. Bij een ‘nieuwe generatie’ talentvolle musici, die gepassioneerd, onbevangen en avontuurlijk gehoor blijft vinden voor klassieke symfonische muziek.

Missie

Het Euregio Jeugdorkest (EJO) is er voor jong, gepassioneerd talent, in eerste aanleg afkomstig uit Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Limburg) en België (Vlaanderen) die de ambitie heeft muzikaal op topniveau te presteren. Daarom wordt hen de kans geboden om:

  • In contact te komen met de grote klassieke orkestliteratuur.
  • Op het hoogst mogelijke niveau samen te spelen in een volwaardig symfonieorkest.
  • Ervaring op te doen in professionele concertzalen met naam en faam. te doen op diverse professionele concertpodia.

Organisatiestructuur

Het orkest wordt aan Nederlandse zijde gedragen door een Stichting en aan Belgische zijde door een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW). Bestuursleden afkomstig uit Nederland en België werken gezamenlijk, vanuit persoonlijke betrokkenheid met professionele afstand, collegiaal samen met dirigent, orkestmanager en operationeel team. Alle bestuursleden zijn belangeloos werkzaam in het Euregio Jeugdorkest. Geen van de bestuursleden krijgt een vergoeding.

Doelstellingen 2020 - 2023

Het EJO blijft artistiek bij zichzelf.Het EJO musiceert als groot symfonisch orkest onder leiding van een professionele dirigent, op het hoogst haalbare artistiek niveau. De complexiteit van grote muzikale werken vormt hierbij de uitdaging voor gepassioneerde talentvolle jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar.

Het EJO vergroot haar bekendheid.Het EJO wil gebruikmakend van eigentijdse communicatiewegen de aantrekkingskracht voor de klassieke orkestcultuur vergroten. De muziek en de muzikanten vertellen het verhaal.

Het EJO verbreedt haar publiek.Het EJO wil de interesse voor klassieke presentatie van de orkestcultuur vergroten bij een kleurrijk publiek, van alle leeftijden en uit alle lagen van de samenleving.

Het EJO stapt uit haar comfortzone. Het EJO zoekt actief aansluiting bij nieuwe (oneigenlijke) samenwerkingspartners. Met als gemeenschappelijke uitdaging om vernieuwende, spraakmakende, klinkende ‘streetwise’ projecten te realiseren.

Het EJO versterkt haar financiële positie.  Het EJO gaat nauw samenwerken met de opgerichte ‘Stichting Vrienden van het Euregio Jeugdorkest’ voor het bijeenbrengen van extra financiële middelen.

Stichting EJO oprichtingsakte 1985
Oprichtingsakte Stichting Vrienden van ...
Uittreksel KVK 2020
EJO Jaarverslag 2019

NL
EN NL