Menu Sluiten

Stichting Vrienden van het EJO

Op negentwintig juni tweeduizend twintig is bij notaris Smeets te Goirle de ‘Stichting Vrienden van het Euregio Jeugdorkest’ opgericht. Niet uit luxe, maar uit noodzaak omdat landelijke ontwikkelingen erop wijzen dat de financiële continuïteit van orkesten als het Euregio Jeugdorkest (EJO) zwaar onder druk komen te staan. Het bestuur van de Stichting Vrienden van…, bestaande uit mevrouw Mr. Marlene van der Linden (voorzitter), de heer Drs. Guus Smits (penningmeester) en de heer Ir. Noud Derks (secretaris) wil zich inzetten om het bestaan van het EJO voor de lange termijn financieel te waarborgen.

De stichting heeft ten doel het stimuleren van belangstelling voor de activiteiten van het Euregio Jeugdorkest (EJO) met name, maar niet uitsluitend om getalenteerde jonge muzikanten de kans te geven om in orkestverband te (leren) musiceren, om belangstelling te bevorderen voor grote klassieke orkestliteratuur, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bijeenbrengen van sponsorgelden, financiële middelen, opzetten van projecten teneinde het Euregio Jeugdorkest financiële ondersteuning te bieden.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt derhalve niet het maken van winst. De Stichting beschikt over een ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting EJO oprichtingsakte 1985
Oprichtingsakte Stichting Vrienden van …
Uittreksel KVK 2020
EJO Jaarverslag 2019

NL